Korupcijos prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

(šaltinis: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/korupcija/)

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

(šaltinis: http://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/)

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

  1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Praneškite apie korupciją / Palikite pranešimą čia

 

Įstaigos etikos kodeksas

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro etikos kodeksas.

 

Dovanų ir gautos paramos registras

2020 metais dovanų ir paramos negauta ir nesuteikta.

2021 metais paramos gauta 125,71 EUR – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą.

 

Požiūrio į korupciją bei anti-korupcinio potencialo vertinimas įstaigoje

2019 metų anonimės apklausos būdu apklausti visi VšĮ KTKIC darbuotojai ir nustatytos veiklos sritys, kuriose ezsistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2020 metų anonimės apklausos būdu apklausti visi VšĮ KTKIC darbuotojai ir nustatyta jog korupcijos netoleravimo lygis yra aukštas, o korupcinio pobūdžio veiklų pasireišikimo galimybė yra minimali.

2021 metų anonimės apklausos būdu apklausti visi VšĮ KTKIC darbuotojai ir nustatyta jog korupcijos netoleravimo lygis yra aukštas, o korupcinio pobūdžio veiklų pasireiškimo galimybė yra minimali.

2022 m. dovanų negauta, paramos gauta 147,89 EUR – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą.

Anoniminės apklausos būdu apklausti visi KTIC darbuotojai. Darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksas yra aukštas, o korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė – minimali.

Korupcijos prevencijos tvarka ir priemonių planas

Korupcijos prevencijos tvarka ir priemonių planas.docx